Reglementen A4D & (Halve) Marathon


Reglement Avondvierdaagse Lichtenvoorde

 

 1. De Avondvierdaagse van Lichtenvoorde wordt georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde.
 2. Deelname aan de vierdaagse geschiedt geheel voor eigen risico. De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde is, behoudens verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers of voor verlies van persoonlijke bezittingen.
 3. Met het inschrijven voor de Vierdaagse verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement en met de privacyverklaring. Het reglement en de privacyverklaring zijn te vinden op: www.a4dlichtenvoorde.nl.
 4. Aan deze wandeltocht kan als groep of individueel worden deelgenomen. Ook nordic walkers en mindervaliden die de hulp van een rollator of rolstoel nodig hebben kunnen meedoen. Elektrische hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Indien honden meelopen, dienen deze tijdens de hele tocht aangelijnd te zijn.
 5. De deelnemer, maar ook de bezoeker van het evenement, is verplicht eventuele aanwijzingen van de bestuursleden, politie, alsmede van de verkeersregelaars op te volgen op de route, maar ook op het terrein van de start/finish en de pauzeplekken.
 6. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Echter: groepen, maar ook individuele wandelaars, lopen buiten de bebouwde kom rechts van de weg. Dit om het slingeren van auto's te voorkomen. Individuelen moeten indien mogelijk gebruik maken van de stoep of een wandelpad.
 7. De leid(st)er moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep.
 8. Een groep bestaat uit minimaal 9 personen en mag uit niet meer dan 50 personen bestaan. De groep loopt elke dag dezelfde afstand.
 9. De onderlinge afstand tussen de groepen moet minstens 30 meter zijn.
 10. De groepen moet zoveel mogelijk rechts lopen en met niet meer dan 3 personen naast elkaar (dus ook de leider/leidster niet naast de groep, maar ervoor of erachter).
 11. Op de routebeschrijving wordt aangegeven waar (met toestemming van de politie) op het fietspad moet worden gewandeld.
 12. Links of rechts afslaan moet tijdig en duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 13. Bij kruisingen, splitsingen en bij overwegen moet de leid(st)er zich tijdig ervan overtuigen dat er geen gevaar bestaat bij het oversteken.
 14. Passeren in de bebouwde kom is niet toegestaan. Buiten de bebouwde kom alleen in gesloten colonne en alleen dan als er geen gevaar bestaat voor het overige verkeer.
 15. Tijdens de wandeling dient men de controlekaart bij zich te dragen en deze te tonen bij de controleposten op de route. Bij iedere controle ontvangt men een stempel. Bij de finish wordt deze kaart gecontroleerd en ingenomen, dit geldt uitsluitend voor groepen. De volgende dag wordt deze weer uitgereikt vooraf aan de start. Individuele wandelaars dienen de controlekaart mee te nemen naar huis en krijgen op vertoon van de controlekaart de volgende dag de route.
 16. De groepen moeten de startnummers zichtbaar dragen, links voor en rechts achter. De leid(st)er blijft aansprakelijk voor de nummers. Voor zoekgeraakte, beschadigde of beschreven nummers moet per stel een vergoeding van € 25,= worden betaald. De nummers worden op zaterdag weer ingenomen. De leider(st)er ontvangt daarna de medailles voor de groep.
 17. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels. De route wordt verstrekt bij afgifte van het startbewijs (voor groepen) of na het tonen van de controlekaart (voor individuelen).
 18. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval op het parcours achterlaat. Gelieve afval te deponeren op de daarvoor bestemde plekken. 
 19. Op de routebeschrijving zijn de pauzeplaatsen aangegeven. Daar bevinden zich tevens de EHBO-posten. De EHBO-post bij start en finish zal later bekend worden gemaakt. Pauzes mogen alleen worden gehouden op de aangegeven pauzeplaatsen. Alleen met toestemming van het bestuur mag hiervan worden afgeweken. De leid(st)er dient de verzorging hierop te attenderen.
 20. De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de vierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 21. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en eindtijd. De volgorde waarin de groepen starten wordt door de organisatie bepaald.
 22. Bij wandelen in het donker dient een groep van goedwerkende verlichting te zijn voorzien. Deze wordt onderweg verstrekt door de organisatie en dient bij de finish ingeleverd te worden.
 23. Het is verboden: uiting te geven aan politieke gezindheid, zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, geluidsdragers te gebruiken. Ook is open vuur – in welke vorm dan ook – verboden. Dit geldt dus mede voor fakkels. Op deze regels zal worden gehandhaafd.
 24. Inschrijving voor groepen is mogelijk via het inschrijfformulier op onze website. Individuelen kunnen zich op het startbureau opgeven. Voor de exacte afstanden, tijden en inschrijfgelden verwijzen wij u naar onze website. De inschrijving voor groepen door middel van de website sluit in de nacht van woensdag op donderdag vóór aanvang van de vierdaagse om middernacht i.v.m. het gereedmaken van de startbewijzen. Groepen kunnen betalen d.m.v. een overboeking t.g.v. rekeningnummer NL 67 RBRB 0943 6137 60 t.n.v. Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde. Individuelen mogen contant betalen bij inschrijving.
 25. Bij de aanschaf van een deelnamebewijs verklaart men zich akkoord met eventuele publicaties in de vorm van beeldmateriaal gemaakt op de openbare weg bij een openbaar evenement.
 26. Elke deelnemer, die op reglementaire wijze de wandeltocht volbrengt, ontvangt een herinnering aan deze tocht.
 27. Groepen doen mee aan een wedstrijd. Zij worden beoordeeld volgens punten opgesteld door de jury. Deze beoordelingscriteria zijn te vinden op de website. Winnaars van een bepaalde categorie winnen een beker, waarbij de uitslag van de jury bindend is.
 28. Contactgegevens worden alleen voor eigen gebruik benut en niet aan derden ter beschikking gesteld, geheel conform de privacyverklaring dat op de website te vinden is.   
 29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

 

Reglement (Halve) Marathon Lichtenvoorde

 

 1. De (halve) wandelmarathon van Lichtenvoorde wordt georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde.
 2. Deelname aan de (halve) wandelmarathon geschiedt geheel voor eigen risico. De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde is, behoudens verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers of voor verlies van persoonlijke bezittingen. Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde maakt tijdens de (halve) marathon géén gebruik van verkeersregelaars.
 3. Met het inschrijven voor de marathon verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement.
 4. Aan deze wandeltocht kun je individueel deelnemen. Ook nordic walkers kunnen meedoen. Indien honden meelopen, dienen deze tijdens de hele tocht aangelijnd te zijn.
 5. De deelnemer, maar ook de bezoeker van het evenement, is verplicht eventuele aanwijzingen van de bestuursleden of politie op te volgen op de route, maar ook op het terrein van de start en/of finish.
 6. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Wandelaars moeten indien mogelijk gebruik maken van de stoep of een wandelpad. Let vooral op bij het oversteken van wegen.
 7. Iedere (halve) marathonwandelaar ontvangt bij inschrijving een controlekaart. Deze is te koop op de dinsdagavond op het startbureau van 19.00 tot 20.30 uur, tijdens de Avondvierdaagse op woensdag t/m vrijdag van 18.00 tot 20.30 uur op het startbureau en vanaf een half uur voor de start van de marathon op zondag. 
 8. Voor het inschrijfgeld verwijzen wij u naar onze website. Na contante betaling van het inschrijfgeld ontvangt u de controlekaart.
 9. Tijdens de wandeling dient u de controlekaart bij u te dragen en deze te tonen bij de controleposten op de route. Bij iedere controle ontvangt u een stempel. Bij de finish wordt deze kaart gecontroleerd.
 10. Er kan uitsluitend gestart worden op de betreffende zondag voor de marathon van 5.00 uur tot 6.00 uur 's morgens. Voor de halve marathon kunt u starten van 8.30 uur tot 9.00 uur. Op vertoon van de controlekaart ontvangt de wandelaar voor aanvang van de (halve) marathon de routebeschrijving.
 11. De route wordt tevens aangegeven middels linten. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars. In natuurgebieden dient men zich strikt aan de daar geldende regels te houden.
 12. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval op het parcours achterlaat. Gelieve afval te deponeren op de daarvoor bestemde plekken.
 13. Op de routebeschrijving zijn de pauzeplaatsen aangegeven. Daar bevinden zich tevens de EHBO-posten.
 14. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven eindtijd. Men dient voor 15.00 uur te finishen.
 15. Het is verboden: uiting te geven aan politieke gezindheid, zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, geluidsdragers te gebruiken die hinderlijk zijn voor anderen. Daarnaast is het nuttigen en/of bij zich dragen van alcohol op de route verboden met uitzondering van de pauzeplaatsen.
 16. De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de marathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 17. Op de website zullen foto's geplaatst worden van dit evenement. De deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 18. Elke deelnemer, die op reglementaire wijze de wandeltocht volbrengt, ontvangt na controle van de kaart, een herinnering aan deze tocht.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.